Aktualne działania

1.1. SPA 22 ogólnielogo SPA SENIORZadanie polega na prowadzeniu przez Fundację Zakątek Pokoleń klubu seniora w centrum Mikołowa oraz realizacji systematycznych działań aktywizujących dla seniorów w sołectwach Gminy Mikołów w okresie od 14.03.2022 do 31.12.2024. Każdy rok działań będzie w sposób szczególny zwracać uwagę na ważny aspekt życia osób starszych. Kolejno będą to: zdrowie i profilaktyka, szczególnie w kontekście COVID 19, szeroko pojęta aktywność oraz bezpieczeństwo seniorów. W miarę możliwości planuje się podjęcie współpracy z instytucjami związanymi z właściwą problematyką (m.in.: szpitale/placówki medyczne w Mikołowie, Powiatowy Urząd Pracy w Łaziskach, Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie) oraz wspólne przeprowadzenie szeregu działań.

Klub Seniora – SPA Senior docelowo mieścić się będzie w Mikołowie przy ul. Św. Wojciecha 14. Zajęcia w sołectwach odbywać się będą w sołtysówkach, salach straży pożarnej lub salach szkolnych – w zależności od rodzaju konkretnego wydarzenia, możliwości i ilości chętnych z danej lokalizacji.

Seniorzy będą mieli zapewniony aktywizujący program profilaktyczno-rekreacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych oraz zainteresowań beneficjentów. Program będzie miał na celu utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, usprawnienie pamięci, poprawę orientacji czasoprzestrzennej oraz utrzymanie sprawności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego. W ramach programu przewiduje się m.in.: zajęcia edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, poprawiające kondycję i sprawność umysłową, zajęcia artystyczne, aktywizujące społecznie, wspomagające kompetencje cyfrowe seniorów, dotyczące profilaktyki zdrowotnej seniorów oraz zdrowia psychicznego, profilaktyki bezpieczeństwa seniorów, zajęcia i wydarzenia integrujące grupy senioralne z terenu całego miasta (centrum, sołectwa, dzielnica), organizację wydarzeń kulturalnych dla seniorów oraz inne zajęcia niwelujące skutki społeczne pandemii Covid-19. Ważne miejsce będą zajmowały zajęcia rozwijające ideę solidarności międzypokoleniowej oraz wewnątrzpokoleniowej, promocję idei wolontariatu wśród seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. W ramach zadania przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.