Panel ekspertów 2017

PANEL EKSPERTÓW W CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO „DIALOG” W WARSZAWIE

Cieszymy się z wyróżnienia jakie spotkało naszą fundację. Instytut Pracy i Spraw Społecznych zaprosił prezesa fundacji Ryszard Muller do zaprezentowania doświadczeń z realizacji naszego projektu dotyczącego usług asystenckich i uczestnictwa w panelu ekspertów nt.: Zakres usług opiekuńczych i asys­tenc­kich na rzecz osób starszych, w ramach realizowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem  Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON pro­jektu nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” (II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Celem głównym pro­jektu jest pro­fesjon­al­iza­cja opieki nad osobami starszymi o różnym stop­niu niesamodziel­ności w ich miejscu zamieszka­nia. Real­iza­cja pro­jektu przy­czyni się do skuteczniejszej inter­wencji, więk­szej  efek­ty­wności, spójności i sko­or­dynowa­niu rozwiązań dzięki  stworze­niu jed­no­litej definicji  osoby niesamodziel­nej, wypra­cow­a­niu  jed­no­litego sys­temu oceny niesamodziel­ności osób starszych, wypra­cow­a­niu stan­dardów usług asys­tenc­kich, opiekuńczych, w tym teleopieki, wypra­cow­a­niu stan­dardów ksz­tałce­nia w zakre­sie świad­czenia usług asys­tenc­kich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stop­niu niesamodziel­ności.
Osiąg­nię­cia pier­wszych faz real­iza­cji pro­jektu: definicja osoby niesamodziel­nej, sys­tem oceny stopni niesamodziel­ności oraz  zakres usług opiekuńczych i asys­tenc­kich na rzecz osób starszych zostaną przed­staw­ione i przedysku­towane  pod­czas spotkań ekspertów poświę­conych powyższym zagadnieniom.