Regulamin Domu Dziennego Pobytu

R E G U L A M I N
Domu Dziennego Pobytu

§ 1

Regulamin Domu Dziennego Pobytu  zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Domu Dziennego Pobytu, zwanego w dalszej części „Domem”, w skrócie DDP.

§ 2

Dom Dziennego Pobytu jest integralną częścią działalności ośrodka „Zakątek Pokoleń”.

§ 3

Dom przeznaczony jest dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych oraz dotkniętych otępieniem starczym, w szczególności chorobą Alzheimera, a także innymi schorzeniami wieku podeszłego.

§ 4

Warunkiem przyjęcia do DDP jest:

  • wolne miejsce w DDP
  • wywiad oraz wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt w DDP

§ 5

Przed przyjęciem do DDP osoba zainteresowana lub prawny opiekun zostaje poinformowany o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania placówki.

§ 6

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

§ 7

Jest placówką koedukacyjną, dysponującą … miejscami.

§ 8

Dom funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze w godzinach od 8.00 – 16.00, z możliwością indywidualnego ustalania godzin (wcześniejszych i późniejszych) i dni (dni świąteczne, weekendy) opieki, w zależności od potrzeb podopiecznych.

§ 9

Pobyt w Domu jest dobrowolny i odpłatny. Opłaty są zależne od indywidualnych potrzeb podopiecznego (wybranego „pakietu”) i regulowane do każdego 10 dnia danego miesiąca. Cennik usług w ramach działalności Domu jest określony w Cenniku Dziennego Domu Pobytu.

§ 10

W przypadku dłuższej, zamierzonej z góry nieobecności, na ściśle określony czas (wyjazdu do sanatorium, do rodziny, itp.) osoba korzystająca z opieki i posiłków powinna uprzedzić właściciela DDP, wówczas będzie to stanowiło podstawę do zwrotu wniesionej opłaty, proporcjonalnie do nieobecności. Odwołanie posiłków następuje w kolejnym dniu po zgłoszeniu. W sytuacji choroby, poważnego pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego pobyt w DDP, podopieczny lub opiekun tak szybko, jak tylko to możliwe informują o zaistniałym fakcie DDP.

§ 11

Pracownicy Domu nie odpowiadają za przedmioty wartościowe podopiecznych, przynoszone do placówki.

§ 12

Celem DDP jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności:
1. Integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i
środowisku rodzinnym; kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
2. Aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz
indywidualnych uzdolnień.
3. Tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie
ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp.

§ 13

Do zadań DDP należy w szczególności:
1. Podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji.
2. Świadczenie podopiecznym usług opiekuńczych oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu.
3. Organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników.
4. Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i fizjoterapii.
5. Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych działów w imprezach kulturalnych, turystycznych, telewizji, Internetu itp.
6. Umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej oraz korzystanie z dostępnego sprzętu radiowo-telewizyjnego, komputerowego.
7. Współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem.

§ 14

Dom może organizować imprezy okolicznościowe, działania profilaktyczne, spotkania integracyjne.

§ 15

Podopieczni zobowiązują się do zapoznają się i przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.

§ 16

W placówce prowadzona jest dokumentacja dotycząca podopiecznych:
a) kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami,
b) zaświadczenie lekarskie,
c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (grupa inwalidzka),
d) wywiad z podopiecznym DDP / opiekunem rodzinnym osoby dotkniętej chorobą Alzheimera,
e) kopia dowodu osobistego

§ 17

Dodatkowe rozporządzenia dotyczące opiekunów osób dotkniętych otępieniem, w tym chorobą Alzheimera:
a) prawny opiekun zobowiązany jest do zabezpieczenia podstawowych środków higieny, zmiennej bielizny i odzieży dla podopiecznego
b) w przypadku widocznego pogorszenia stanu zdrowia chorego, prawny opiekun zobowiązany jest do jak najszybszej konsultacji z lekarzem prowadzącym i poinformowaniu osoby odpowiedzialnej w placówce o wynikach badania.