Statut Fundacji

Fundacja Zakątek Pokoleń
STATUT
Tekst jednolity z dnia 02.02.2015
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja zostaje ustanowiona przez fundatorów MAŁGORZATĘ I RYSZARDA MÜLLER, aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2015 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
w Gliwicach przed notariuszem Jackiem Turskim.

§ 2.
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Zakątek Pokoleń.
2. Fundacja Zakątek Pokoleń, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
5 Fundacja jest apolityczna.

§ 4.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5.
1. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek
i chronionego prawem.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
3. Fundacja może powoływać ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju
i za granicą, a ich powołanie następuje na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Fundacji.
4. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych fundacji.
5 Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6.
Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.
Celami Fundacji są:

1. tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym
o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
2. pobudzanie aktywności osób starszych, integrowanie ich środowisk, wzmacnianie więzi pokoleniowej oraz troska o tworzenie i rozwój więzi międzypokoleniowych,
3. upowszechnianie aktywnego trybu życia, krajoznawstwa, turystyki, aktywnego wypoczynku, kultury fizycznej i sportu wśród wszystkich grup wiekowych (osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci),
4. budowanie świadomości dotyczącej ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. działalność na rzecz solidarności międzypokoleniowej, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw człowieka,
7. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
8. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
9. współpraca z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi w kraju
i za granicą, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
10. prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, wychowawczej, animacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej
11. rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin zagrożonych sieroctwem i wykluczeniem społecznym,
12. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych,
13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16. promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
17. działalność charytatywna,
18. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1) inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz środowiska osób starszych, prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych, solidarność pokoleniową i międzypokoleniową,
2) świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
3) świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych, fizjoterapeutycznych
i pielęgnacyjnych osobom niesamodzielnym oraz osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
4) świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom niesamodzielnym oraz osobom starszym mieszkającym w domu,
5) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom niesamodzielnym oraz osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
6) organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych oraz różnych form wypoczynku dla osób starszych i niesamodzielnych,
7) organizowanie grup wsparcia i pomocy w tym udzielanie porad psychologicznych
i prawnych dla beneficjentów Fundacji
8) zakładanie i prowadzenie placówek wparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących na różnych etapach życia i z różnymi problemami, a w szczególności prowadzenie świetlic środowiskowych i pomoc osobom niepełnosprawnym,
9) pośredniczenie w dostępie do usług medycznych oraz świadczenie takich usług,
10) współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, w szczególności z wymienionymi w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003, O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
11) inicjowanie i organizowanie działalności charytatywnej,
12) działalność związaną z zapewnieniem dzieci i młodzieży opieki wychowawczej
i społecznej oraz różnych formy edukacji,
13) organizowanie kształcenia dorosłych dotyczącego profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
14) organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy – spotkań, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw, festiwali,
15) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych,
16) uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących osób starszych i niesamodzielnych,
17) organizowanie akcji społecznych,
18) promowanie idei Fundacji poprzez zamieszczanie informacji o jej działalności
w Internecie,
19) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego
w różnych dziedzinach życia społecznego,
20) gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, służących realizacji celów Fundacji, a w szczególności pozyskiwanie grantów państwowych, samorządowych
i europejskich
21) inicjowanie innych form działalności służącej celom Fundacji.
§ 9
1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze pożytku publicznego
w odniesieniu do wszelkich form swojej działalności.
DZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 PLN oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działalności.
2. W szczególności dochodami Fundacji są:
a. darowizny, spadki i zapisy, dotacje, subwencje i inne przysporzenia majątkowe czynione na rzecz Fundacji przez osoby i instytucje, tak krajowe, jak i zagraniczne,
b. fundusze pochodzące ze zbiórek, imprez publicznych, loterii fantowych,
c. fundusze pochodzące z zarządzania majątkiem Fundacji,
d. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
3. Dysponowanie środkami winno uwzględniać życzenie ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych.
4. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie jej kosztów bieżących.
5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności w sferze pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.
DZIAŁ IV
Organy Fundacji

§ 12.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.
DZIAŁ V
Zarząd

§ 13
Zarząd składa się z dwóch członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

§ 14
Zarząd stanowi najwyższy organ Fundacji, który pracuje na posiedzeniach. Odbywają się one w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§ 15
1. Fundatorzy powołują i odwołują pierwszy i każdy kolejny skład Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Fundatorów przed upływem kadencji.
6. Odwołanie jest skuteczne w terminie określonym w decyzji o odwołaniu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 16
Z tytułu pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
§ 17.
Do zadań Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Fundacji,
b. uchwalanie okresowych i wieloletnich planów działalności,
c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, instytucji, osób fizycznych i prawnych w kraju i zagranicą,
d. zarządzanie majątkiem Fundacji,
e. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
f. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
g. opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
h. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
i. uchwalanie zmian w statucie,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji
k. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników i ustalenie wysokości wynagrodzeń obowiązujących w Fundacji

§ 18.
Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacji Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

§ 19.
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji do kwoty 100.000,00 (stu tysięcy) PLN składa każdy
z członków Zarządu działający samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji powyżej kwoty 100.000,00 (stu tysięcy) PLN składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 20.
1. Decyzję w przedmiocie zmian w statucie podejmują Fundatorzy w formie jednogłośnej uchwały.
2. Podstawowe cele fundacji nie mogą zostać zmienione, a jedynie uzupełnione lub poszerzone.

§ 21.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22.
W razie likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje uchwałę odnośnie przeznaczenia pozostałego po likwidacji majątku.